0887 649 808

ГРАНДПЕРАНС БЪЛГАРИЯ Професионална грижа за вас и вашите близки !

Болногледач, Детегледач, Логопед, Домашни помощници за възрастни и деца

За нас


ГРАНДПЕРАНС БЪЛГАРИЯ е лицензиран доставчик на социални услуги към АСП (Агенция социално подпомагане) и разполага със сертифицирани служители - болногледачи, детегледачи, лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници за деца и възрастни.
Фирмата разполага с квалифицирани кадри:
 • логопед 
 • психолог
 • рехабилитатор
 • педагог
 • социален работник
 • медицински сестри

Всичко необходимо за цялостна грижа за възрастни и деца.

Ние предлагаме пълен пакет от почасови, целодневни и денонощни грижи, които са в помощ за вашите по-възрастни близки и за вашите деца.Тези услуги се предоставят в домашна и болнична среда. Пълно обслужване за стари хора, хора с трудна подвижнст и деца.

НАША ЦЕЛ Е:

Предоставяне на грижа в семейна среда на самотни хора, на хора с трайни увреждания или тежко болни хора чрез осигуряване на лични и социални асистенти.

-дейността „Личен асистент” цели облекчаване на положението на семействата, в които има човек с увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.

-дейността „Социален асистент” цели задоволяване на ежедневни потребности, организиране на свободното време на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора, осъществяване на дейности за тяхното социално включване.

Предоставяне на качествена грижа и създаване на условия за тяхното социално включване;

Предоставяне на квалифицирана помощ на тези лица и на техните семейства чрез тези услуги.

Осигуряване на качествена грижа в семейна среда за тежко болни хора и лица с увреждания и постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата инвалидност. Намаляване броя на настанените в специализирани институции хора с увреждания и тежко болни хора.

Полагане на грижи за подобряване на условията на живот и жизнената среда на хората с увреждания.

Развитие на социалното партньорство на всички нива.

                ЗАДАЧАТА НА СОЦИАЛНИЯ АСИСТЕНТ, ЛИЧНИЯ АСИСТЕНТ И ДОМАШНИЯ ПОМОЩНИК Е:

1. Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене.

2. Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства.

3. Помощ за поддържане на лична хигиена – подпомагане при обличане, къпане, ресане, поставяне в инвалидна количка.

4. Помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар, измерване на кръвно налягане, придружаване до личен лекар, при настаняване в болница и други.

5. Извършване на плащания – за електричество, вода, местни и централни данъци и такси и др.

6. Административна помощ – съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ДЕЛК / ТЕЛК , попълване и подаване на необходимите формуляри като данъчни декларации, молби за получаване на помощи от службите за социално подпомагане или до други административни звена и учреждения; съдействие при получаване на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения.

7. Придружаване на хора извън домовете им – придружаване извън дома, до учебно заведение, на кино, театър, гости и други.

8. Помощ в общуването и поддържането на социални контакти – организиране на развлечения и занимания в дома и извън него, четене на книги и вестници.

9. Предоставяне на лични помощници за деца с увреждания, които да се грижат за отиването им на училище и заниманията им по домовете в извънучебно време.

10. Помощ на лице с увреждане, изведено от специализирана институция и на членовете на неговото семейство.

11. Поддържане на хигиената в жилищните помещения.

Грандперанс България е в подкрепа на безопасната и здравословна среда във вашите домове. Основно правило е да направим средата в която живеете подходяща от страна на хигиенни условия, а също така се грижим за свеждане до минимум на рисковите фактори за вашето здраве. Грижим се за хигиената на вас и вашето жилище. Част от задълженията на социалния асистент е да се погрижи за здравословна и безопасна среда, и да следи за битовата хигиена. Усилията са насочени да се сведе до минимум рискът от нехигиенична среда. Неговата задача е да почисти стъклата на вашето жилище, да се погрижи за подовите настилки, да почисти вашите баня и кухня. И много други хигиенно-битови услуги. Грандперанс България се грижи за цялостната хигиена на вас и вашите близки.

Ние предоставяме пълноценна грижа за вас и вашите близки!

Ние се стремим да създадем условия за по-добър и по-качествен живот на Вашите близки, които поради заболяване или старост и днес продължават да бъдат изолирани и неспособни да излязат извън домовете си както поради недостъпната архитектурна среда, така и поради липсата на адекватни услуги за социално включване.


Нашите: 
 • болногледачи
 • детегледачи
 • лични асистенти
 • социални асистенти
 • домашни помощници
са на ваше разположение по всяко време-почасово или денонощно. Нашата цел е да направим живота на вашите по-възрастни близки и деца пълноценен и по-лек. Ние сме ваши партньори и ваши приятели.

Работим във Варна и Шумен, за повече информация се свържете с нас на тел: 0887 649 808

Доверете се на качеството!